About

The relation to ‘the other’ has an essential function in my work. I see the art discipline as an instrument to explore and express our approach to ‘the other’, and how we position ourselves within these relationships.

The applied strategy or the social experiment is often at the center of the work. In this sense, the work consists in the exchange that takes place. How do I relate to the world and how do I create a valuable connection? It is the mechanism between the cooperation of the different elements that is at the core.

The guiding theme in my life is; what, where and why are we? That thematic search translates into my work. I explore my visions and how they do or do not connect. I move within the tension of the abstract and unconscious patterns we live in. I have the intention to step outside the norm and offer space for further insight through my art.

I realise that I can only mean something to this world from my own sincere being. That’s why I dedicate my life to creating art. Where I express myself freely and inspired, and set an example to others.

De relatie tot ‘de ander’ heeft een essentiële functie in mijn werk. Ik zie de kunstdiscipline als een instrument om onze benadering tot ‘de ander’, en de wijze waarop we onszelf positioneren binnen deze verhoudingen te onderzoeken en tot uitdrukking te brengen.

De toegepaste strategie of het sociale experiment staat vaak in het middelpunt van het werk. In die zin bestaat het werk uit de uitwisseling die plaatsvindt. Hoe verhoud ik mij tot de wereld en hoe creëer ik een waardevolle verbinding? Het is het mechanisme tussen de samenwerking van de verschillende elementen dat centraal staat.

Het leidende thema in mijn leven is; wat, waar en waarom zijn wij? Die thematische zoektocht vertaalt zich in mijn werk. Ik onderzoek mijn visies en hoe ze zich al dan niet verbinden met de ander. Ik beweeg me binnen het spanningsveld van de abstracte en onbewuste patronen waarin we leven. Hiermee heb ik de intentie om buiten de norm te treden en ruimte te bieden voor verder inzicht door middel van mijn kunst.

Ik besef dat ik alleen vanuit mijn eigen oprechte zijn betekenis kan hebben voor deze wereld. Daarom wijd ik mijn leven aan het creëren. Waarin ik mezelf vrij en geïnspireerd uitdruk, en een voorbeeld wens te zijn voor anderen.

Mare Roorda.

Recent shows:

2022              Big Art, Hembrugterrein Zaandam

2021               Kriterion, Amsterdam

2021               Gerrit Rietveld Academy graduation show, Amsterdam. 

2020                Galerie Persoon, exhibition “STILL”, collaboration A.B. Roorda, “Het Meisje is opzoek”

2018                Fijnhout, I can swim with that film festival, Amsterdam

2018                Filmhuis Cavia, Super  ∞ , Amsterdam